เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

thumbs
นายจักรี พรพิบูลย์
ท้องถิ่นอำเภอหัวหิน
default
นายสุพจน์ ยิ่งยง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Share on Line
Share on Pinterest