เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

thumbs
นางสาวกุญชลี รอดเพ็ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
thumbs
นางสาวศรีสุดา นาคราช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
thumbs
นางมลฤดี คำป้อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Share on Line
Share on Pinterest