เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

thumbs
นางสาวสยาพร ทองกลับ
นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
thumbs
นางสาวนันธิดา สว่างรัตน์
นิติกรชำนาญการ
thumbs
นางสาวอุษา ลัคนากาล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายทัศนัย ขาวน้อย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวลดารัตน์ ช่วยชูวงศ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
Share on Line
Share on Pinterest