เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

thumbs
นายศราวุธ อินทะเสม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
thumbs
นางสาวธิดารัตน์ เมืองน้อย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
default
นางสาวศกุนิชญ์ ชูเชิด
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
thumbs
นายปรีชา รัตนสมบัติ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
thumbs
นางสาวปสุตา ปรัชญลักษณ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
default
นางสาวธัญชญานุท รักธรรม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
default
นางสาวรุจิรดา ศรีอุทัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
Share on Line
Share on Pinterest