เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

thumbs
นายสมศักดิ์ หนูสนิท
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
thumbs
นางเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นางสาวประภัสสร ผลเต็ม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายสารัฐ วงศ์เศรษฐโชติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Share on Line
Share on Pinterest