เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

thumbs
นายอนุกูล สิงห์เล็ก
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
thumbs
นายวชิรญาณ์ บัวทอง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
default
นางสาวดวงกมล แก้วกระจ่าง
แม่บ้าน
default
นายธนิษฐ์ชน บุญญโสไชยบูรณ์
พนักงานขับรถ
Share on Line
Share on Pinterest