เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

 

สภาพทั่วไป

     ที่ตั้งและอาณาเขต 

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี 
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร 
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่าระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ 

        - อำเภอกุยบุรี 30 กิโลเมตร
        - อำเภอกุยบุรี 30 กิโลเมตร 
        - อำเภอทับสะแก 42 กิโลเมตร 
        - อำเภอปราณบุรี 57 กิโลเมตร 
        - อำเภอบางสะพาน 75 กิโลเมตร 
        - อำเภอหัวหิน 90 กิโลเมตร 
        - อำเภอบางสะพานน้อย 112 กิโลเมตร 
        - กิ่งอำเภอสามร้อยยอด 45 กิโลเมตร    

สภาพสังคม

     เขตการปกครอง

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ประกอบด้วย 48 ตำบล 420 หมู่บ้าน โดยมีชุมชนเมือง ซึ่งเป็นเทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง รวมพื้นที่
ชุมชนเมือง 280.84 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.41 ของพื้นที่จังหวัด ดังนี้ 

1. อำเภอเมือง มี 6 ตำบล 
        - ตำบลประจวบคีรีขันธ์
        - ตำบลเกาะหลัก
        - ตำบลคลองวาฬ
        - ตำบลห้วยทราย
        - ตำบลอ่าวน้อย
        - ตำบลบ่อนอก 
2. อำเภอกุยบุรี มี 6 ตำบล 
        - ตำบลกุยบุรี
        - ตำบลกุยเหนือ
        - ตำบลเขาแดง
        - ตำบลดอนยายหนู
        - ตำบลสามกระทาย
        - ตำบลหาดขาม 
3. อำเภอทับสะแก มี 6 ตำบล 
        - ตำบลทับสะแก
        - ตำบลอ่าวทอง
        - ตำบลนาหูกวาง
        - ตำบลเขาล้าน
        - ตำบลห้วยยาง
        - ตำบลแสงอรุณ
4. อำเภอบางสะพาน มี 6 ตำบล
        - ตำบลกำเนิดนพคุณ
        - ตำบลพงศ์ประศาสน์
        - ตำบลร่อนทอง
        - ตำบลชัยเกษม
        - ตำบลทองมงคล
        - ตำบลแม่รำพึง
5. อำเภอบางสะพานน้อย มี 5 ตำบล
        - ตำบลปากแพรก
        - ตำบลบางสะพาน
        - ตำบลทรายทอง
        - ตำบลช้างแรก
        - ตำบลไชยราช
6. อำเภอปราณบุรี มี 6 ตำบล 
        - ตำบลปราณบุรี
        - ตำบลเขาน้อย
        - ตำบลปากน้ำปราณ
        - ตำบลหนองตาแต้ม
        - ตำบลวังก์พง
        - ตำบลเขาจ้าว
7. อำเภอหัวหิน มี 7 ตำบล 
        - ตำบลหัวหิน
        - ตำบลหนองแก
        - ตำบลหินเหล็กไฟ
        - ตำบลหนองพลับ
        - ตำบลทับใต้
        - ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
        - ตำบลบึงนคร
8.อำเภอสามร้อยยอด มี 5 ตำบล 
        - ตำบลสามร้อยยอด
        - ตำบลศิลาลอย
        - ตำบลไร่เก่า
        - ตำบลศาลาลัย
        - ตำบลไร่ใหม่

 

Share on Line
Share on Pinterest