เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ : 0-3260-2352
โทรสาร : 0-3260-2352

อีเมล์ : admin@prachuaplocal.go.th

Share on Line
Share on Pinterest