เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

การประชุมการจัดงานมหกรรมสินค้าสถาบันเกษตรกร ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

การประชุมการจัดงานมหกรรมสินค้าสถาบันเกษตรกร ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประชุมการจัดงานมหกรรมสินค้าสถาบันเกษตรกร ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในการจำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ลดค่าครองชีพของประชาชน โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง และนายวิษณุ วาสานนท์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนชุมชนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณถนนริมชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์

Share on Line
Share on Pinterest