เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ วาสานนท์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายศราวุธ อินทะเสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาเต่า เทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางจุไรรัตน์ อุปนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมบรรยายและนำเยี่ยมการเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน จำนวน ๘ ฐาน ได้แก่ ๑. ฐานบ่อดักไขมันก่อนผันสู่ธรรมชาติ ๒. ฐานคัดแยกขยะด้วยถังสี ๓. ฐานขยะอันตราย ๔. ฐาน Eco brick ทำง่ายนิดเดียว ๕. ฐานขยะบุญเสริมทุนจิตใจ ๖. ฐาน Green Cone ถังหมักรักษ์โลก ๗. พืชสดชื่นด้วยน้ำหมัก และ ๘. ฐานปุ๋ยหมักจากวัชพืช ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการสะอาดบุรี จูเนียร์  โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Share on Line
Share on Pinterest