เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สายปลายน้ำ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest