เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

จดหมายข่าว การประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์

จดหมายข่าว การประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์

 

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น.

         การประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขัน โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายวิษณุ วาสานนท์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม

Share on Line
Share on Pinterest