เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

ทต.ไร่เก่าประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1อัตรา

Share on Line
Share on Pinterest