เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

ทต.กม.5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1อัตรา

Share on Line
Share on Pinterest