เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

อบต.บ่อนอกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา

Share on Line
Share on Pinterest