เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานการประชุมหารือแนวทางการส่งมอบนมยู.เอช.ที. ระหว่างสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด และชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด

Share on Line
Share on Pinterest