เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Share on Line
Share on Pinterest