เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.ค. 2565 ปข 0023.3/ 12590 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ปข 0023/ผวจ.ส่ง12524 การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) สำหรับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ปข 0023.3/ 388 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ปข 0023.3/ 12388 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ปข 0023.4/ว12492 เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ปข 0023.3/ผวจ.ส่ง12475 การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษษทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ปข 0023.3/ผวจ.ส่ง12476 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ปข 0023.2/ว12306 แจ้งมติ ก.ท.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2565 ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ปข 0023.2/ว12214 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2565 ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ปข 0023.2/หัวหน้าเวียน386 ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ประจำปี 2565 ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest