เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ปี
Share on Line
Share on Pinterest