Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ธ.ค. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
01 ธ.ค. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง"
01 ธ.ค. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มติ ก.อบต. และ รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
01 ธ.ค. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายตาม ม.35
29 พ.ย. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2560
29 พ.ย. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มติ ก.ท.จ.ปข. ครั้งที่ 11/2560
20 พ.ย. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การจัดสรรเงินฝากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเดือนภาษีกันยายน - ตุลาคม 2560
15 พ.ย. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
13 พ.ย. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14 พ.ย. 2560
10 พ.ย. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยังยืน" หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018"
Responsive image