Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


หนังสือราชการ สถจ.ปข.
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและ... (20 พ.ค. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (20 พ.ค. 2565)  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. ทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี... (19 พ.ค. 2565)  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มอ... (19 พ.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท. บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสา... (19 พ.ค. 2565)
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม... (19 พ.ค. 2565)
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข... (19 พ.ค. 2565)
การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 พ.ค. 2565)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นท... (18 พ.ค. 2565)
บัญชีนวัตกรรมไทย (18 พ.ค. 2565)
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือน ขององค์กรปกครองส่ว... (18 พ.ค. 2565)
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวด... (18 พ.ค. 2565)
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑... (18 พ.ค. 2565)
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐ... (17 พ.ค. 2565)
การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน (17 พ.ค. 2565)
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐ... (17 พ.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั... (17 พ.ค. 2565)
ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือ... (17 พ.ค. 2565)
ระบบการบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอ... (17 พ.ค. 2565)
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของ อปท. (12 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (17 พ.ค. 2565)  
การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่... (06 พ.ค. 2565)  
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 เม.ย. 2565)  
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 เม.ย. 2565)
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ... (10 มี.ค. 2565)
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ปี 2564 (10 มี.ค. 2565)
รายงานการประชุมหารือแนวทางการส่งมอบนมยู.เอช.ที. ระหว่างสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ... (10 มี.ค. 2565)
การฝึกอบรมหลักสูตร การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีใหม่ภายใต... (10 มี.ค. 2565)
ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 25... (10 มี.ค. 2565)
อบต.หาดขามรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา (22 ก.พ. 2565)
อบต.ดอนยายหนูประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา (18 ก.พ. 2565)
อบต.บ่อนอกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา (14 ก.พ. 2565)
อบต.คลองวาฬประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (09 ก.พ. 2565)
อบต.เขาล้านประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (09 ก.พ. 2565)
ทต.กม.5 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา (04 ก.พ. 2565)
ทต.กม.5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี... (03 ก.พ. 2565)
ทต.ไร่เก่าประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏ... (01 ก.พ. 2565)
อบต.บ่อนอกประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (21 ม.ค. 2565)
อบต.สามร้อยยอดประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา (18 ม.ค. 2565)
อบต.ปราณบุรีรับสมัครผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (16 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(03 พ.ค. 2565)  

(22 เม.ย. 2565)  

(20 เม.ย. 2565)  

(20 เม.ย. 2565)

(20 เม.ย. 2565)

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้... (08 เม.ย. 2565)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการปร... (07 เม.ย. 2565)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ร... (07 เม.ย. 2565)

งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขั... (07 เม.ย. 2565)

พิธีถวายสักการะเนื่องในวั... (06 เม.ย. 2565)

18 มีนาคม 2565 กิจกรรมวัน... (23 มี.ค. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (03 ก.ย. 2563)

เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพร... (30 ก.ค. 2563)

ประชุมแนวทางปฏิบัติในการบ... (10 มี.ค. 2563)

ประชุมคณธกรรมการอำนวยการจ... (17 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาแนวทางกา... (17 ต.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (04 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธ... (04 ก.ย. 2562)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (09 ก.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมการจับและบั... (21 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา... (11 เม.ย. 2565)  
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลู... (04 เม.ย. 2565)  
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริก... (25 มี.ค. 2565)  
ประกาศขายทอดตลาะทรัพย์สินที่ชำรุด/เสื่่อมสถาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ (ทต.ทับสะแก) (18 มี.ค. 2565)
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.... (25 ก.พ. 2563)
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP 3054 SP จำนวน ... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (04 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดย... (28 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแม่พิมพ์แบบรับภาพ DK170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงกา... (12 มี.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มอัดกาวและเคล... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง โดยว... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำริโก้ เจพี 12 และกระด... (29 ส.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2561 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
Responsive image

Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0 3260 2352, 0-3260 4442 ต่อ 102 - 105 อีเมล์ : pkn@dla.go.th
โทรสาร 0 3260 4442 ต่อ 107