Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหนังสือราชการ สถจ.ปข.
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที... (13 ก.ย. 2562)  
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐ... (12 ก.ย. 2562)  
ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบ... (12 ก.ย. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที... (12 ก.ย. 2562)
ประชุมซักซ้อมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือแผนงานตามโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธา... (12 ก.ย. 2562)
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (10 ก.ย. 2562)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจั... (09 ก.ย. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง... (09 ก.ย. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่... (09 ก.ย. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงกา... (09 ก.ย. 2562)
โครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน (Thailand Big Move ... (09 ก.ย. 2562)
การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใ... (09 ก.ย. 2562)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (09 ก.ย. 2562)
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance... (06 ก.ย. 2562)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข... (05 ก.ย. 2562)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพร... (05 ก.ย. 2562)
โครงการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 - 33 (04 ก.ย. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรอง... (04 ก.ย. 2562)
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและ... (04 ก.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.... (04 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (13 ก.ย. 2562)  
อบต.หนองพลับรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักป้องกันฯ 1 อัตรา (13 ก.ย. 2562)  
อบต.ชัยเกษม รับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง (13 ก.ย. 2562)  
อบต.กำเนิดนพคุณรับโอนพนักงานส่วนตำบล 6 ตำแหน่ง (13 ก.ย. 2562)
อบจ.ประจวบฯ รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา (13 ก.ย. 2562)
อบต.ชัยเกษมรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 1 อั... (30 ส.ค. 2562)
อบต.ห้วยทรายรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (29 ส.ค. 2562)
ทต.บ้านกรูดประกาศยกเลิกรับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (29 ส.ค. 2562)
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)
อบต.อ่าวน้อย รับสมัครสอบพนักงานจ้าง 1 อัตรา (14 ส.ค. 2562)
อบต.ศาลาลัยรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (14 ส.ค. 2562)
ทต.หนองพลับ รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน 1 ตำแหน่ง (14 ส.ค. 2562)
ทต.ไร่ใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา (14 ส.ค. 2562)
อบต.พงศ์ประศาสน์รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา (30 ก.ค. 2562)
อบต.อ่าวน้อยรับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา (25 ก.ค. 2562)
อบต.สามร้อยยอด รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (25 ก.ค. 2562)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (12 ก.ค. 2562)
อบต.บ่อนอกรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ) (11 ก.ค. 2562)
อบต.กำเนิดนพคุณ รับสมัครพนักงานจ้าง2อัตรา (11 ก.ค. 2562)
อบต.กำเนิดนพคุณรับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา (05 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (04 ก.ย. 2562)  

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธ... (04 ก.ย. 2562)  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (09 ก.ค. 2562)  

โครงการฝึกอบรมการจับและบั... (21 ธ.ค. 2561)

การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย... (14 ธ.ค. 2561)

การประชุมชี้แจงข้อราชการแ... (14 ธ.ค. 2561)

การอบรมผู้บริหารจัดการตลา... (10 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.รับรายงานตัวผู้ผ่า... (07 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.จัดประชุมชี้แจงข้อ... (15 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 มิ.ย. 2560)

สถจ.ปข จัดกิจกรรม Big cl... (05 พ.ค. 2560)

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ป... (18 มี.ค. 2560)

พิธีถวายราชสักการะ และกล่... (19 มี.ค. 2559)

(25 ส.ค. 2558)

สถจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดปร... (19 มี.ค. 2558)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (18 มี.ค. 2558)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มี.ค. 2558)

(12 ธ.ค. 2557)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (23 ก.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP 3054 SP จำนวน ... (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดย... (28 ส.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแม่พิมพ์แบบรับภาพ DK170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงกา... (12 มี.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มอัดกาวและเคล... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง โดยว... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำริโก้ เจพี 12 และกระด... (29 ส.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2561 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
สรุปรายละเอียดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ... (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (27 มิ.ย. 2560)
การประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ทต.ไร่ใหม่ (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (21 มิ.ย. 2560)
Responsive image

Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th