Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหนังสือราชการ สถจ.ปข.
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี่ขององค์กรปกค... (24 ก.พ. 2564)  
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (24 ก.พ. 2564)  
เชิญชวนประกวด Thailand Energy Awards 2021 (24 ก.พ. 2564)  
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น (24 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรต่างๆของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (24 ก.พ. 2564)
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแ... (23 ก.พ. 2564)
แจ้งเลื่อนอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนั... (23 ก.พ. 2564)
รายงานข้อมูลผู้ที่จะจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเมินเลื่อนวิท... (23 ก.พ. 2564)
ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแห... (23 ก.พ. 2564)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่... (23 ก.พ. 2564)
การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อ... (23 ก.พ. 2564)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ (19 ก.พ. 2564)
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐ... (19 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ UNDP (18 ก.พ. 2564)
เร่งรัดการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็... (18 ก.พ. 2564)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมปร... (18 ก.พ. 2564)
การจัดเก็บข้อมูลผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (18 ก.พ. 2564)
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปล... (18 ก.พ. 2564)
การจัดสรรอัตราพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ตำแหนงครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป ต... (18 ก.พ. 2564)
การบันทึกข้อมูลกาบริหารจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะ... (18 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ห้วยทรายรับสมัครผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา (05 ก.พ. 2564)  
ทต.ปากน้ำปราณประกาศรับโอนวิศวกรโยธาและครูผู้ดูแลเด็ก (28 ม.ค. 2564)  
อบต.อ่าวน้อยรับสมัครคนงาน 2 อัตรา (28 ม.ค. 2564)  
ทต.กุยบุรีรับโอนนายช่างโยธาและนักประชาสัมพันธ์ (26 ม.ค. 2564)
ทม.หัวหินรับโอน จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา (26 ม.ค. 2564)
อบต.ไร่เก่ารับสมัคร นักการภารโรง 1 อัตรา (22 ม.ค. 2564)
ทม.ปข.รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (21 ม.ค. 2564)
ทม.ปข.รับโอน จพง.กง.บช. 1 อัตรา (20 ม.ค. 2564)
อบต.แม่รำพึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา (07 ม.ค. 2564)
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นประเภทวิชาการ 2 ตำ... (25 ธ.ค. 2563)
ทต.ปราณบุรี รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (25 ธ.ค. 2563)
ทต.หนองพลับรับสมัครผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 2 อัตรา (19 ธ.ค. 2563)
อบต.คลองวาฬรับโอนเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (19 ธ.ค. 2563)
อบต.ห้วยทรายรับสมัครคนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา (07 ธ.ค. 2563)
อบต.อ่าวน้อยรับโอนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และหัวหน้าฝ่ายอนามัยฯ (25 พ.ย. 2563)
ทม.ประจวบฯ รับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา (22 พ.ย. 2563)
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 (10 พ.ย. 2563)
อบต.แม่รำพึงประกาศรับโอน (ย้าย) 2 อัตรา (09 พ.ย. 2563)
อบต.ไร่เก่ารับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 1 อัตรา (05 พ.ย. 2563)
อบต.ร่อนทองรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 อัตรา (03 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (03 ก.ย. 2563)  

เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพร... (30 ก.ค. 2563)  

ประชุมแนวทางปฏิบัติในการบ... (10 มี.ค. 2563)  

ประชุมคณธกรรมการอำนวยการจ... (17 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาแนวทางกา... (17 ต.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (04 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธ... (04 ก.ย. 2562)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (09 ก.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมการจับและบั... (21 ธ.ค. 2561)

การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย... (14 ธ.ค. 2561)

การประชุมชี้แจงข้อราชการแ... (14 ธ.ค. 2561)

การอบรมผู้บริหารจัดการตลา... (10 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.รับรายงานตัวผู้ผ่า... (07 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.จัดประชุมชี้แจงข้อ... (15 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 มิ.ย. 2560)

สถจ.ปข จัดกิจกรรม Big cl... (05 พ.ค. 2560)

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ป... (18 มี.ค. 2560)

พิธีถวายราชสักการะ และกล่... (19 มี.ค. 2559)

(25 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.... (25 ก.พ. 2563)  
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP 3054 SP จำนวน ... (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดย... (28 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแม่พิมพ์แบบรับภาพ DK170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงกา... (12 มี.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มอัดกาวและเคล... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง โดยว... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำริโก้ เจพี 12 และกระด... (29 ส.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2561 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
สรุปรายละเอียดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ... (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (27 มิ.ย. 2560)
การประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ทต.ไร่ใหม่ (26 มิ.ย. 2560)
Responsive image

Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th