Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหนังสือราชการ สถจ.ปข.
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 มิ.ย. 2564)  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดใ... (15 มิ.ย. 2564)  
สถ.จัดส่งสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซี... (15 มิ.ย. 2564)  
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (15 มิ.ย. 2564)
ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งท... (15 มิ.ย. 2564)
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐ... (15 มิ.ย. 2564)
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนัก... (14 มิ.ย. 2564)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงาน... (14 มิ.ย. 2564)
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง (PM 2.5) ขององค์กรปก... (14 มิ.ย. 2564)
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่ว... (14 มิ.ย. 2564)
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2564 (14 มิ.ย. 2564)
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (11 มิ.ย. 2564)
เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (11 มิ.ย. 2564)
หลักการจัดส่งนมโรงเรียนและแนวทางดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปี 2... (11 มิ.ย. 2564)
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี... (11 มิ.ย. 2564)
ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (11 มิ.ย. 2564)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู... (11 มิ.ย. 2564)
ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด... (11 มิ.ย. 2564)
แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรขั้นพื้น... (11 มิ.ย. 2564)
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ... (11 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.หินเหล็กไฟประกาศรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล 3 อัตรา (11 มิ.ย. 2564)  
ทต.หนองพลับรับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา (11 มิ.ย. 2564)  
ทต.กม.5 รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา (11 มิ.ย. 2564)  
ทต.กม.5 รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา (11 มิ.ย. 2564)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (10 มิ.ย. 2564)
อบต.อ่าวน้อยรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 อัตรา (04 มิ.ย. 2564)
อบต.ปากน้ำปราณรับสมัครคนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา (27 พ.ค. 2564)
อบต.ไชยราชประกาศรับโอนนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา (25 พ.ค. 2564)
อบต.ไชยราชประกาศรับโอน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (25 พ.ค. 2564)
อบต.บ่อนอกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 5 ตำแหน่ง (นวช.ตรวจสอบภายใน วิศวกรโยธา นวช... (19 พ.ค. 2564)
อบต.หินเหล็กไฟรับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา (พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้... (17 พ.ค. 2564)
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา (17 พ.ค. 2564)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 (06 พ.ค. 2564)
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 (09 เม.ย. 2564)
อบต.สามกระทายประกาศรับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา (09 เม.ย. 2564)
อบต.อ่าวน้อยรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา (02 เม.ย. 2564)
อบต.ห้วยทรายประกาศรับโอนนิติกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 1 อัตรา (02 เม.ย. 2564)
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา (02 เม.ย. 2564)
อบต.กำเนิดนพคุณ ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 6 อัตรา (31 มี.ค. 2564)
อบต.กำเนิดนพคุณรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา (31 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (03 ก.ย. 2563)  

เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพร... (30 ก.ค. 2563)  

ประชุมแนวทางปฏิบัติในการบ... (10 มี.ค. 2563)  

ประชุมคณธกรรมการอำนวยการจ... (17 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาแนวทางกา... (17 ต.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (04 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธ... (04 ก.ย. 2562)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (09 ก.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมการจับและบั... (21 ธ.ค. 2561)

การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย... (14 ธ.ค. 2561)

การประชุมชี้แจงข้อราชการแ... (14 ธ.ค. 2561)

การอบรมผู้บริหารจัดการตลา... (10 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.รับรายงานตัวผู้ผ่า... (07 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.จัดประชุมชี้แจงข้อ... (15 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 มิ.ย. 2560)

สถจ.ปข จัดกิจกรรม Big cl... (05 พ.ค. 2560)

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ป... (18 มี.ค. 2560)

พิธีถวายราชสักการะ และกล่... (19 มี.ค. 2559)

(25 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.... (25 ก.พ. 2563)  
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP 3054 SP จำนวน ... (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดย... (28 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแม่พิมพ์แบบรับภาพ DK170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงกา... (12 มี.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มอัดกาวและเคล... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง โดยว... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำริโก้ เจพี 12 และกระด... (29 ส.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2561 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
สรุปรายละเอียดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ... (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (27 มิ.ย. 2560)
การประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ทต.ไร่ใหม่ (26 มิ.ย. 2560)
Responsive image

Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th