Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


 


หนังสือราชการ สถจ.ปข.
รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชี... (25 ต.ค. 2564)  
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 (25 ต.ค. 2564)  
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชก... (25 ต.ค. 2564)  
การรายงานเหตุกระทำความผิดตามมาตรา 92 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ... (25 ต.ค. 2564)
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด (25 ต.ค. 2564)
ประกาศหลักเกกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. (20 ต.ค. 2564)
การแจ้งกำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่... (19 ต.ค. 2564)
แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป... (19 ต.ค. 2564)
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (19 ต.ค. 2564)
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐ... (19 ต.ค. 2564)
การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำ... (18 ต.ค. 2564)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูน... (18 ต.ค. 2564)
ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล... (14 ต.ค. 2564)
แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ... (14 ต.ค. 2564)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท... (14 ต.ค. 2564)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร... (14 ต.ค. 2564)
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐ... (14 ต.ค. 2564)
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง... (12 ต.ค. 2564)
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 ต.ค. 2564)
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด... (12 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 (20 ต.ค. 2564)  
เอกสารประกอบงบเดือนกันยายน 2564 (12 ต.ค. 2564)  
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (12 ต.ค. 2564)  
อบต.เขาล้าน ประกาศรับโอนนิติกร 1 อัตรา (30 ก.ย. 2564)
อบต.ทับใต้ ประกาศรับโอน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง._ชง. 1 อัตรา (29 ก.ย. 2564)
แผนก่รจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (21 ก.ย. 2564)
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 (09 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นหินเหล็กไฟ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ... (30 ส.ค. 2564)
อบต.ทับใต้ ประกาศรับโอน หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1... (25 ส.ค. 2564)
อบต.ทรายทองรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (19 ส.ค. 2564)
ทต.กุยบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา (17 ส.ค. 2564)
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (13 ส.ค. 2564)
แก้ไขประกาศสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ ... (11 ส.ค. 2564)
อบต.ดอนยายหนูรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติก... (09 ส.ค. 2564)
อบต.หินเหล็กไฟรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ... (02 ส.ค. 2564)
อบต.บ่อนอกรับสม้ครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา (27 ก.ค. 2564)
อบต.พงศ์ประศาสน์ รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปก. (22 ก.ค. 2564)
อบต.แม่รำพึง รับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 อัตรา (22 ก.ค. 2564)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุยเหนือ (21 ก.ค. 2564)
อบต.สามร้อยยอดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 5 อัตรา (16 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (03 ก.ย. 2563)  

เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพร... (30 ก.ค. 2563)  

ประชุมแนวทางปฏิบัติในการบ... (10 มี.ค. 2563)  

ประชุมคณธกรรมการอำนวยการจ... (17 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาแนวทางกา... (17 ต.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (04 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธ... (04 ก.ย. 2562)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (09 ก.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมการจับและบั... (21 ธ.ค. 2561)

การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย... (14 ธ.ค. 2561)

การประชุมชี้แจงข้อราชการแ... (14 ธ.ค. 2561)

การอบรมผู้บริหารจัดการตลา... (10 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.รับรายงานตัวผู้ผ่า... (07 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.จัดประชุมชี้แจงข้อ... (15 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 มิ.ย. 2560)

สถจ.ปข จัดกิจกรรม Big cl... (05 พ.ค. 2560)

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ป... (18 มี.ค. 2560)

พิธีถวายราชสักการะ และกล่... (19 มี.ค. 2559)

(25 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.... (25 ก.พ. 2563)  
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP 3054 SP จำนวน ... (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดย... (28 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแม่พิมพ์แบบรับภาพ DK170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงกา... (12 มี.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มอัดกาวและเคล... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง โดยว... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำริโก้ เจพี 12 และกระด... (29 ส.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2561 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
สรุปรายละเอียดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ... (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (27 มิ.ย. 2560)
การประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ทต.ไร่ใหม่ (26 มิ.ย. 2560)
Responsive image

Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352, 0-3260-4442ต่อ 102 - 105 อีเมล์ : pkn@dla.go.th
Facebook Page : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Powered By
prachuaplocal.go.th